Multiscale pickups

Hathor Pickups poza seryjnymi modelami, to również customowe produkty robione pod konkretny instrument. Zazwyczaj projekt takiego przetwornika trzeba wykonać od podstaw, robiąc dokładne pomiary kątów, rozstawów strun itd, każdy wymiar jest istotny. Przetwornikami zajmuje się od ponad dekady a projektowaniem samym w sobie sporo dłużej. Mam w tym doświadczenie i każdy wykonany przetwornik do multiskali był dopasowany do instrumentu idealnie, nawet w projektach robionych zdalnie, na podstawie dokładnych zdjęć i pomiarów wykonanych przez zamawiającego klienta. Poniżej przedstawiam galerię przykładowych realizacji. Brzmienie przetworników to osobna sprawa. Po wykonaniu projektu zabieramy się za omawianie brzmienia, a wspomnieć mogę tylko, że możliwości kreowania brzmienia są nieograniczone. Tego typu projekty są na tyle niestandardowe, że nie mamy gotowych wycen i by ustalić szczegóły, proszę o kontakt mailowy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eng.jpg

Hathor Pickups offers not only standard models but also custom-made products dedicated to specific instruments. Typically, the design of such a pickup needs to be created from scratch, taking precise measurements of angles, string spacing, and other dimensions, as every dimension is crucial. I have been working with pickups for over a decade and I have gained a lot of experience in this field, and every multi-scale pickup I have created has been flawless, even in remotely done projects based on detailed photos and measurements provided by the customer. Below, I present a gallery of sample creations. The sound of the pickups is a separate matter. After completing the design, we discuss the sound, and I can only mention that the possibilities of sound shaping are limitless. These types of projects are so customized that we don’t have ready price lists, so to determine the details, please contact us via email.

Przetwornik multiskalowy do 7 strunowego instrumentu. Co wyróżnia ten model, to wyjątkowy zielony kolor tworzywa oraz coś czego nie spotka się w innych przetwornikach: logo Hathor oraz logo zamawiającego klienta świeci pod wpływem padającego światła UV. Granie z takimi przetwornikami w klubie gdzie występuje tego typu oświetlenie, to gwarantowany efekt WOW. Moje charakterystyczne rozwiązanie to brak uszek montażowych wystających na bokach przetwornika. Stosuje montaż w obrysie przetwornika a śruby przechodzą przez dwie mosiężne tulejki na bokach przetwornika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eng.jpg

Multi-scale pickup for a 7-string instrument. What makes it unique, is green color of the material and something you won’t find in other pickups: the Hathor logo and the client’s logo both glow under UV light. Playing with these pickups in a club with this type of lighting guarantees a WOW effect. My distinctive solution is the absence of mounting tabs on the sides of the pickup. I use a mounting system that is inside the contour of the pickup, with screws passing through two brass tubes on the sides of the pickup.

Pickup zamówiony przez lutnika z Oklahomy, Astral Guitars. Założeniem przetwornika miało być wyróżnienie go od innych przetworników spotykanych w multiskalach (u mnie każdy się wyróżnia 🙂 ). Większosć przetworników w tego typu instrumentach jest czarna, więc postanowiliśmy zrobić coś odmiennego – biały. Efekt bardzo ciekawy i na pewno się wyróżnia. Pochylenie dość spore bo 20 stopni.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eng.jpg

Pickup ordered by a luthier from Oklahoma, Astral Guitars. There is objective to distinguish it from other pickups commonly found in multiscale instruments. The majority of pickups in this type of instrument are black, so we decided to do something different – white. The effect is very interesting and certainly stands out. The tilt angle is quite significant, 20 degrees.

Nowoczesny instrument to i nowoczesny wygląd. Przetwornik zrobiony według specyfikacji klienta którego wizją był przetwornik z górną częścią z włókna węglowego. Muszę dodać że nie jest to folia imitująca włókno węglowe, tylko prawdziwe włókno węglowe stosowane np. przy produkcji ultra lekkich elementów do samochodów wyścigowych. Materiał sprawia trudności w obróbce gdyż przy cięciu poszczególne włókna się strzępią, więc trzeba ciąć z zapasem i doslzifować do wymiaru z projektu. Jak wiadomo, włókno węglowe przewodzi prąd i to bardzo dobrze. Zatem tutaj pełni też funkcję ekranująca cewki od niektórych typów zakłóceń.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eng.jpg

A modern instrument, modern appearance. The pickup made according to the customer’s specifications envisioned a pickup with a top made of carbon fiber. I must notice that it is not a carbon fiber imitation film, but real carbon fiber used for example in the production of ultra-light components for racing cars. The material is difficult in processing as individual fibers fray when cut, so it’s necessary to cut with a margin and refine it to the desired dimensions from the project. As we know, carbon fiber conducts electricity very well. Therefore, it also serves as a shielding function, protecting the coils from certain types of interference.

Mimo że nie wygląda, to jest to przetwornik do instrumentu multiskalowego. Gitara posiadała już komorę na przetwornik przygotowaną pod standardowy prostokątny pickup, lecz fabryczny nie spisywał się zbyt dobrze. Skrajne struny przebiegały dosłownie nad samą krawędzią boczną przetwornika, gdzie pole magnetyczne już nie sięgało. Objawiało się to bardzo cichym dźwiękiem skrajnych strun. Rozwiązanie było jedno, wykonać przetwornik o rozstawie maksymalnym. Można by rzec, że pytam klienta jaki rozstaw magnesów ma mieć humbucker – odpowiedź brzmi “tak”. Koniec śmieszkowania. Zrobiłem przetwornik o najszerszym możliwym rozstawie rdzeni. Misja wykonana.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eng.jpg

Although it doesn’t look like it, this is a pickup for a multiscale instrument. The guitar already had a cavity prepared for a standard rectangular pickup, but the factory one didn’t perform well. The outermost strings literally passed over the edge of the pickup, where the magnetic field no longer reached. This resulted in very quiet sound from the outermost strings. The solution was simple: create a pickup with the maximum pole spacing. You could say I asked the client about the magnet spacing of the humbucker, and the answer is “yes.” Enough joking. I made a pickup with the widest possible core spacing. Mission accomplished.